Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό νοούνται το σύνολο των διατάξεων και συστημάτων που εγκαθίστανται σε ένα νέο ή υφιστάμενο κτίριο ή χώρο, ώστε να εξασφαλίζονται τα προβλεπόμενα κατασβεστικά μέσα από τις ισχύουσες διατάξεις. Το κατασβεστικό μέσο που χρησιμοποιείται είναι είτε νερό είτε υδατικό διάλυμα διαφόρων ουσιών.

Μια τυπική εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου περιλαμβάνει τα εξής:
• Δεξαμενή ή πηγή ύδατος
• Πυροσβεστικές αντλίες (εάν απαιτούνται)
• Πίνακας αυτοματισμών (για τις αντλίες)
• Ρυθμιστή πίεσης (όπου απαιτείται)
• Σωληνώσεις κατάλληλων διαμέτρων για την παροχής της απαιτούμενης ποσότητας νερού και πίεσης στις συνδέσεις των πυροσβεστικών φωλιών
• Πυροσβεστικές φωλιές / καταιονιστήρες διαφορων τυπων (sprinklers).

Η εγκατάσταση πυρόσβεσης είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη εγκατάσταση ύδρευσης και απαγορεύεται η σύνδεση σωληνώσεων της εγκατάστασης πυρόσβεσης με οποιαδήποτε άλλη.

Η μελέτη, σχεδίαση, και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με νερό, καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12845, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου όπως η WILO και η MARCO PUMPS μπορεί να διαθέσει πυροσβεστικά συγκροτήματα που καλύπτουν κάθε ανάγκη και πληρούν κάθε προδιαγραφή.

Ταυτόχρονα μπορούμε να προμηθεύσουμε συστήματα πυρανίχνευσης, φωτιστικά ασφαλείας, πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστικούς σταθμούς καθώς και πλήρη γκάμα των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων που απαιτούνται σε οποιαδήποτε διάταξη πυρόσβεσης.

seyfani wiloseyfani marco