ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ & ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕΥΦΑΝΗ ΣΠΕ

ΕΔΡΑ: ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΟΥΠΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΦΜ: 035811030

Δ.Ο.Υ. : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΕΡΡΩΝ 13/ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΒΕΒΑΙΩΝ: ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Ο ΣΕΥΦΑΝΗ ΣΠΕ : 1. τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του β μέρους του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε ένα κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Δηλώνεται ότι αναγνωρίζεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε τέτοια συμπεριφορά  οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ  εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

α) εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η συνεχής και καθημερινή επαφή  με τους πελάτες της εταιρείας και τους  συναδέλφους εγκυμονεί τον κίνδυνο εμφάνισης έντονης ψυχολογικής φόρτισης και άγχους. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από περιστατικά σωματικής η λεκτικής βίας από θυμωμένους πελάτες , μεταξύ συναδέλφων η ακόμα από άτομα που διευθύνουν την εταιρεία.

β) Μέτρα για την πρόληψη , τον έλεγχο , τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών η μορφών συμπεριφοράς

1. Ενθάρρυνση για την διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια , τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια αποτελούν βασικές αξίες.

2. Ανοικτή επικοινωνία της διεύθυνσης με τους προΪσταμένους  των τμημάτων και όλους τους εργαζομένους

3. Βελτίωση του φωτισμού και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας

4. Εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας

γ) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  του προσωπικού

Ενθαρρύνεται η συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια με ειδικούς ψυχικής υγείας η εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων

δ) Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα η εκπροσωπούν τον εργοδότη στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης σε περίπτωση εκδήλωσης η αναφοράς η καταγγελίας τέτοιων περιστατικών καθώς και για τη σχετική διαδικασία.

Πληροφόρηση του προσωπικού ότι σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος/η  θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την διάρκεια της εργασιακής σχέσης, η ακόμη και αν η σύμβαση η σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό η η συμπεριφορά έχει λήξει έχει :

  1. Δικαίωμα δικαστικής προστασίας
  2. Προσφυγής, Υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας , στο πλαίσιο των κατά νόμων αρμοδιοτήτων της
  3. Αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των κατά νόμων αρμοδιοτήτων του
  4. Καταγγελίας εντός της επιχείρησης σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης καταγγελιών και παράλληλα προσφυγής σε κάθε αρμόδια αρχή.

Επίσης στον πίνακα προσωπικού έχουν αναρτηθεί σε εμφανές σημείο τα στοιχεία των αρμόδιων διοικητικών αρχών στις οποίες έχει δικαίωμα να προσφύγει κάθε θιγόμενο πρόσωπο.

ε) Ορισμός προσώπου αναφοράς για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Ως πρόσωπο αναφοράς ορίζεται ο Μακρυλάκης Δημήτρης διευθυντής του ΣΕΥΦΑΝΗ ΣΠΕ . Ο ρόλος του είναι ενημερωτικός , καθοδηγεί και ενημερώνει τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως αν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό η καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης η όχι.

στ) Προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας κατά το δυνατόν με κάθε πρόσφορο μέσο

       Ο ΣΕΥΦΑΝΗ ΣΠΕ αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική ευθύνη του απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και προωθεί μέτρα που περιλαμβάνουν προστασία της απασχόλησης με την παροχή ειδικής άδειας η ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζομένου/ης θύματος ενδοοικογενειακής βίας με σκοπό την υποστήριξη του στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη.

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

α) Δίαυλοι επικοινωνίας-αρμόδια πρόσωπα

Το πρόσωπο αναφοράς (Μακρυλάκης Δημήτρης) θα υποδέχεται , θα εξετάζει και θα διαχειρίζεται τις καταγγελίες η τα παράπονα των θιγόμενων προσώπων για συμπεριφορές βίας η παρενόχλησης.

β) Ερευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλομένων

Το πρόσωπο αναφοράς (Μακρυλάκης Δημήτριος) δεσμεύεται να παραλαμβάνει , να διερευνά και να διαχειρίζεται άμεσα , με αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια κάθε τέτοια καταγγελία. Επιπρόσθετα αποτελεί δέσμευση η τήρηση της εμπιστευτικότητας και η προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

γ) Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου

Όταν η διεύθυνση και η διοίκηση παραβιάζει την απαγόρευση της βίας και παρενόχλησης  ο ΣΕΥΦΑΝΗ ΣΠΕ δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου , σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4808/2021 και με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

δ) Περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων

Όταν ο εργαζόμενος  παραβιάζει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4 του ίδιου νόμου επιβάλλεται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων όπως σύσταση συμμόρφωσης , αλλαγή θέσης, αλλαγή ωραρίου και ακόμη καταγγελία της σχέσης απασχόλησης με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 του ΑΚ.

ε) Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές , εφόσον ζητηθεί

Ο ΣΕΥΦΑΝΗ ΣΠΕ δεσμεύεται ότι θα συνεργάζεται και θα παρέχει στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί κάθε πληροφορία που θα σχετίζεται με την βία και παρενόχληση στην εργασία.